Quina funció fa l’AANN?

Suggerim que entreu en el contingut de les MEMÒRIES D’ACTIVITAT dels anys 2015-2016-2017-2018, que es mostren en un altre apartat d’aquesta mateixa PRESENTACIÓ i allà hi trobareu la descripció detallada de totes les tasques desenvolupades, any per any.

A grans trets, les línies operatives que s’han anat seguint durant aquest temps han estat les següents:

2015:

1.- A Catalunya: Captació d’apadrinaments i donacions a fi de poder comptar amb recursos econòmics, que facin viable el projecte.

2.- A San José de Cusmapa:

2.1.- Iniciar una lluita urgent contra les malalties i la desnutrició dels nens acollits en el Programa “Catalunya Solidària”. En aquest sentit, s’estableix i es sistematitza el següent model d’actuació:

– Visites mèdiques especialitzades, exploracions complementàries (anàlisi, electroencefalogrames, radiografies, avaluacions psicològiques), tractaments mèdics,  tractaments quirúrgics i controls evolutius.

–  Entrega mensual de soja i complements nutricionals i vitamínics.

– Assistència psicològica per a nens i pares/mares.

– Tractaments logopèdics.

– Tractaments fisioterapèutics.

– Tractaments d’estimulació neurosensorial.

2.2.- Donar resposta a necessitats peremptòries dels nens, que els garanteixin uns mínims de qualitat de vida digna: lliurament de llits, matalassos i roba.

2015 – 2016:  (a San José de Cusmapa).

1.- Realitzar un gran esforç pedagògic, mitjançant tallers de capacitació dirigits als pares/mares, perquè puguin trobar alternatives de consum alimentari propi i possibilitats de feina per potenciar les seves economies.

2.- Establir aliances i convenis de col·laboració amb entitats nicaragüenques que permetin instaurar i aprofitar sinèrgies beneficioses per ambdues parts.

2016:  (a San José de Cusmapa)

Crear una Cooperativa entre els pares/mares dels nens acollits al Programa, que aglutini les activitats apreses en els tallers de capacitació, així com proveir-se d’un local que permeti  l’emmagatzematge  i comercialització dels productes elaborats.

2017: (a Catalunya)

Vincular AANN amb una Fundació, que la substitueixi, la integri o la subvencioni i que permeti augmentar la seva disponibilitat de recursos, accedir a ajuts públics i privats i beneficiar-se d’avantatges fiscals.

2017: (a San José de Cusmapa)

1.- Pel que fa als pares/mares, ampliar i potenciar les tasques formatives, així com la difusió i venda dels productes resultants de les labors formatives i de la creació de noves activitats econòmiques.

2.- Pel que fa als nens, mantenir totes les prestacions encaminades a la seva millora psico/física i obrir un  nou camp d’activitat (teràpia ocupacional) que permeti descobrir i desenvolupar les seves potencialitats manuals.

2018

Aquest any ha quedat marcat per dos fets transcendentals i totalment oposat de cara al nostre Programa:

1.- L’inici i desenvolupament de les activitats previstes en el Conveni de col·laboració amb la Fundació DHISA, que han permès donar un impuls rellevant a les taques formatives i productives dels pares i mares dels nostres nens.

2.- L’eclosió d’una gran agitació social en el país amb la consegüent repressió i la sobtada caiguda de tota l’activitat econòmica, especialment pel que fa al sector turístic, on pensàvem sustentar bona part de la dinamització econòmica de les famílies del nostre Programa.