Què és l’AANN?

 

AANN (Associació d’Ajut per a Nens de Nicaragua), és una entitat  benèfica i sense ànim de lucre, que va quedar constituïda i legalitzada d’acord amb la Resolució de la Direcció dels Serveis Territorials  de Girona del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el 29 d’abril del 2015 i que regula la seves activitats segons estableix la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus Estatuts.

Les finalitats humanitàries d’AANN venen determinades en els seus Estatuts i es poden resumir en els següents termes: Lluita contra la marginació i el risc d’exclusió social infantil, així com l’aplicació dels medis necessaris per al desenvolupament integral de nens i adolescents amb discapacitats i/o malalties cròniques del municipi de San José de Cusmapa i comunitats rurals annexes, en el Departament de Madriz a Nicaragua.

Els objectius citats comporten:

1.-  La creació i execució d’un programa específic, denominat “CATALUNYA SOLIDÀRIA”, destinat a recaptar recursos econòmics a Catalunya i gestionar-los a San José de Cusmapa a favor del segment poblacional anteriorment esmentat.

2.- La prestació d’atenció sanitària, nutricional, humanitària i formativa per als nens inclosos en el Programa fins a la seva majoria d’edat.

3.- La capacitació de mares i pares dels nens pel que fa a l’aprenentatge d’habilitats i destreses laborals que permetin millorar les seves expectatives econòmiques i la qualitat de vida de les seves famílies.

4.- El desenvolupament d’un model d’activitat econòmica de tipus cooperatiu per potenciar la comercialització i la venda dels productes obtinguts com a resultat de les capacitacions.