Estatuts AANN

 

Capítol I.  La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació d’Ajut per a Nens de Nicaragua (AANN) es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgánica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

La lluita contra la marginació i el risc d’exclusió social, així com l’aplicació dels medis necessaris per al desenvolupament integral dels infants i joves de la zona de San José de Cusmapa i comunitats rurals anexes, pertanyents al Departament de Madriz a Nicaragua. Això comporta la prestació d’atenció mèdica, humanitària, i formativa dels infants i joves d’aquella zona fins a la seva majoria d’edat.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

Recaptarà diners per via d’aportacions, donacions, quotes, que gestionarà amb l’exclusiu interés dels infants i nois de les zones afectades. A fi de controlar l’activitat s’identificaran anualment els infants i nois que han de ser ajudats..

En queda exclós tot ànim de lucre.

Article 3

 • El domicili de l’associació s’estableix a 17722 Darnius (Girona) i radica al carrer Major, núm. 67
 • Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya bo i que els seus fins i objectius prenguin forma a Nicaragua.

Capítol II. Els membres de l’associació i els seus drets i obligacions

Article 4

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interés en les seves finalitats.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal que tinguin capacitat d’obrar
 2. Si són menors d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no están emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys poden adquirir condició de soci i exercir els drets derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea més inmediata.

Article 5

Són drets dels membres de l’associació:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que l’els confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, ens els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació.
 6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.
 7. Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 8. Rebre información sobre les activitats de l’associació.
 9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 10. Formar part dels grups de treball.
 11. Tenir un exemplar dels estatuts.
 12. Consultar els llibres de l’associació.

Article 6

Són deures dels membres de l’associació:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i cumplir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

Article 7

Són causes per donar de baixa de l’associació:

 1. Que ho decideixi la persona interesada, que ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva la seva decisió.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No cumplir les obligacions estatutàries.

Capítol III. L’Asemblea General

Article 8

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment contituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competencia de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Asemblea General, incloent-hi els abscents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 9

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Aprovar, si s’escau, la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Modificar els estatuts.
 4. Acordar la forma i l’import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrtimoni de l’associació.
 5. Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 6. Acordar l’ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 7. Sol·licitar la declaración d’utilitat pública.
 8. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per ser soci, i també les altes i les baixes degudes a una raó diferent de la separació definitiva.
 10. Ratificar, si escau, les baixes disciplinàries i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 11. Resoldre sobre les questions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació.

Article 10

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop a l’any, dins del sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.
 2. L`òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10% dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

Article 11

 1. L’Asemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de reunió.
 2. La convocatoria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada dels socis que ha de tenir l’associació. La convocatoria es podrá fer per correu electrònic sempre que consti a la propia associació un registre d’adresses electròniques dels membres.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, succesivament, el vicepresident, o el vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari estén l’acta de cada reunió, que ha de signar juntament amb el president. Hi ha de figurar un estracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

Article 12

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 20% dels socis poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar. En el cas que s’hagi convocat l’Asemblea, poden fer-ho dins el primer terç del período comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en que aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituit amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatoria d’una nova assemblea general.

Article 13

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució de la federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, o la disposició o alienació de bens, es requereix una majoria qualificada dels socis presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents o representats (més vots a favor que en contra).
 4. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista de socis i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que se n’hagi obtingut l’autorització expressa.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 14

 1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan cinc persones a saber, el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i un vocal. Aquests càrrecs són exercits per persones diferents.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i ser majors d’edat, es fa per votació a l’Assemblea General. Les candidatures hauran d’especificar a quin càrrec opta cada un dels socis que es presenta. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari amb el vistiplau del president, que ha d’incloure també l’acceptació de les persones que passen a ocupar aquests càrrecs.
 4. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament, si bé en cas de que l’Assemblea ho aprovi, podrán assignar-se dietes que compensin exclusivament les despeses d’assistència.

Article 15

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un perìode de cinc anys, sense perjudici que puguin ser reelegits indefinidament.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat port esdevenir-se per:
 3. mort o declaración d’abscència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les jurídiques
 4. incapacitat o inhabilitació
 5. renuncia notificada a l’òrgan de govern
 6. cessament acordat per Assemblea General extraordinària I per majoria absoluta
 7. qualsevol altra causa que estableixi la llei o els estatuts.
 8. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. De forma excepcional, les vocalies que s’ocupin amb substitució d’un vocal solament tindran vigència fins el moment en que vencés el càrrec del membre sortint.

Article 16

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
 2. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, cumplir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directius que aquesta Assemblea estableixi.
 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la comparexença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
 4. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 5. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
 6. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Asemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 9. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 10. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
 11. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
 12. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
 • Subvencions o altres ajuts
 • L’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivencia i comunicación i també un centre de recuperació ciutadana
 1. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dispòsit. La disposisció dels fons es determina en l’article 28.
 2. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
 3. Qualsevol altra facultat que no estigui atrubuïda d’una manera específica a cap altra òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 17

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que l’hagi de substituir, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan el president la convoqui amb aquest caràcter o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 18

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si s’ha convocat amb l’antelació legalment establerta i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

S’haurà de convocar amb un mínim de quinze dies naturals a la data de la reunió, adjuntant l’ordre del dia signat pel president i el secretari i es podrá convocar per correu electrònic, sempre i quan l’associació tingui un registre de les adresses electròniques dels vocals de la mateixa.

 1. Els membres de la Junta Directiva están obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o bé de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

L’assistència dels membres de la Junta Directiva podrá ser per videoconferència sempre que el secretari certifiqui que la connexió i comunicación va ser correcta en tot moment a efectes de conèixer els temes tractats i el vot emes.

 1. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 19

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quórum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confii amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 3. No són delegables la formulació dels comptes ni els actes que hagi d’autoritzar o aprovar l’Assemblea General.

Article 20

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegar l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si es procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 21

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
 2. Dirigir i reprentar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
 4. Emetre un vot de qualitat decisori en cas d’empat.
 5. Establir la convocatoria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 6. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
 7. Les atribucions restants pròpies del càrrec i les delegades per l’Asemblea General o la Junta Directaiva.
 8. El president és substituït, en cas d’abscència o malaltia, pel vicepresident –si n’hi ha- o bé el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 22

El tresorer té com a funció la custodia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de Caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o estalvi.

Article 23

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, arxivar, redactar i signar les actes de les reunions de les Assemblees Generals i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 24

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Jnuta Directiva s’ha d’ocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, i un cop al mes ha de rebre de les persones que se n’encarreguin un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 25

Es reursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. les subvencions oficials o particulars.
 3. les donacions, herències o els llegats.
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé altres ingressos que puguin obtener-se.

Article 26

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.

L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.

Article 27

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 28

Els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer, i el secretari. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes mancomunades, una de les quals ha de ser del tresorer o bé la del president.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis conforme s’estableixi a la normativa vigent en cada moment, o bé segons decideixi la Junta Directiva de la mateixa.

Capítol X. La dissolució

Article 30

L’associació pot ser disolta si ho acorda l’Assemblea General convocada amb caràter extraordinari i expresament per aquest fi.

Article 31

 1. Un cop acordada la disolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinió i la liquidació de qualsevol operación pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació están exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a cumplir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El remanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competencia de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialmente designada a aquest efecte.

 

17 de gener del 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darnius 17 de gener de 2015